OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Elena Valentýniová

Úvod

 

 
 

V rámci Projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu - MVP na SŠ som si zvolila Záverečnú prácu, 

ktorá obsahuje interaktívne cvičenia, či testy tvorené v Hot Potatoes.

Hot Potatoes je softvér, ktorý poskytuje učiteľom celý „balík služieb“ pre skutočne interaktívnu výučbu

a komunikáciu so žiakmi prostredníctvom IKT technológií.

Vzhľadom k organizácii vyučovania na klasických školách slúži predovšetkým

ako doplnkový prostriedok vzdelávacieho procesu vo forme e-learningu.

Z metodického hľadiska je možné program Hot Potatoes využiť niekoľkými spôsobmi. 

Predovšetkým je určený pre učiteľov, ktorí chcú pre študentov vytvoriť študijný materiál v modernej

a atraktívnej podobe vo forme interaktívnych cvičení.

Tieto cvičenia môžu byť samostatné alebo zostavené do blokov vzájomne nadväzujúcich úloh

zameraných na štúdium alebo precvičovanie určitého učiva.

Výhodou je, že materiál môže byť nielen umiestnený na webových stránkach,

ale študenti si ho môžu odniesť na USB kľúči alebo inom pamäťovom médiu,

prípadne môže byť k dispozícii  na počítačoch v učebniach bez prístupu k Internetu.

Testy nájdete v časti Fyzika testy.

Tiež som sem zaradila simulácie prevzaté z http://phet.colorado.edu,

s ktorými sme sa oboznámili na školeniach MVP.

Simulácie nájdete v časti Fyzika simulácie.


©