Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Elektrické pole a elektrický náboj

Test č. 12

Pozrite si video umiestnené na Youtube.com a následne doplňte do daného textu chýbajúce slová.
Prehrajte film na Youtube

ELEKTRICKÉ POLE
Vzájomné pôsobenie elektrických sa uskutočňuje prostredníctvom poľa. Elektrické pole je v okolí každého elektricky nabitého a každej elektricky nabitej . Elektrické pole majú aj a elektrón. Elektrické pole, rovnako ako pole, je jednou zo základných foriem .
ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI
1. Elektricky nabité teleso vždy pôsobí na iné teleso.(napr.pravítko a papieriky)
2. Elektrický náboj môžeme prenášať dotykom z jedného na druhé.
3. Elektrický náboj je premiestniteľný aj v jednom telese.
(Látky, ktoré ľahko premiestňujú náboj sú vodiče.)
(Látky, ktoré vedú náboj veľmi slabo alebo vôbec sú nevodiče(izolanty))
4. Existujú dva druhy nábojov: a
5. Telesa s rovnakým nábojom sa .(++ / – –)
Telesa s opačným nábojom sa .(+ a –)
ZÁKON ZACHOVANIA ELEKTRICKÉHO NÁBOJA
V elektricky izolovanej telies je celkový elektrický náboj stály. Elektricky náboj nemožno , ani zničiť.